فراخوان جنگلبان نمونه

جنگلبانان خدوم و ايثارگر كشور
باسلام و احترام
ضمن سپاس از مشاركت شما در رويداد “اولين جشنواره روز بين المللي جنگلبان” و شركت در فراخوان انتخاب جنگلبان نمونه، خواهشمند است ضمن تكميل فرم ارزيابي، به موارد ذيل توجه فرماييد:
•تمامي فرمهاي ارسالي در كميته داوري متشكل از نماينده تشكلهاي مردم نهاد حوزه منابع طبيعي و محيطزيست، نماينده جامعه جنگلباني ايران و نمايندگان دفاتر تابعه سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور )اعضاء كميته برنامه ريزي( مورد ارزيابي و انتخاب قرار خواهد گرفت.
•جمع كل امتياز معيارهاي تعيين شده ۱۳۰امتياز ميباشد.
•براي تمامي موارد و معيارها، ارسال مستندات، مدارك و صورتجلسات مرتبط الزامي است.

شاخص ها و امتیازبندی انتخاب:
-محل خدمت کنونی؛( ۵ امتیاز)
-سابقه خدمت؛(۵ امتیاز)
-تحصیلات؛(۵ امتیاز)
-نوع همکاری(۱۰ امتیاز)
-جلوگیری از تغییر کاربری،تخریب، تصرف و برداشت بی رویه از عرصه های منابع طبیعی(۱۵ امتیاز)
-کشف محصولات قاچ اعم از چوب آلات، ذغال و گیاهان دارویی (۱۵ امتیاز)
-مجروحیت جسمی، روحی، روانی در حین انجام وظیفه (۱۰ امتیاز)
-توانایی در بسیج نیروهای مردمی، تعامل و جلب مشارکت مردم در مواقع بحرانی و لازم (۱۵ امتیاز)
-شرکت در دوره های اموزشی و تخصصی (۱۵ امتیاز)
-دارا بودن سابقه تدریس و آموزش به عنوان مدرس و مروج به مجریان، بهره برداران و جوامع محلی (۱۰ امتیاز)
انجام فعالیت های شاخص فردی(۱۵ امتیاز)
تشویقات(۵ امتیاز)

برای دانلود فرم ارزیابی جنگلبان نمونه ۱۳۹۶ روی متن کلیک کنید

فایل word فرم ارزیابی جنگلبان نمونه ۱۳۹۶